ลงชื่อเข้าใช้งาน
งานจัดหางาน กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Employment Section
หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากร โครงสร้าง ข่าวกิจกรรม กล่องเอกสาร ปฏิทินกิจกรรม สายตรง ติดต่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก » ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 20 สิงหาคม 2561

ประวัติความเป็นมา

งานจัดหางาน มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า " Employment Section " ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครงานกับแหล่งงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งจัดสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษา รวมทั้ง การประสานงานกับจัดหางานและบริษัทต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานแก่นักศึกษา และด้านการฝึกอบรมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานแก่นักศึกษา

ปรัชญา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ